Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
en-GB

SNES bidragsformer


Europanätverkets styrelse avsätter årligen medel för främjande av vistelser i andra forskningsmiljöer. Bidrag ges företrädesvis till doktorander och nyligen disputerade forskare. Styrelsen har beslutat att SNES medlemmar ska prioriteras men bidrag kan även ges till icke-medlemmar om särskilda skäl föreligger, såsom aktivt deltagande i SNES-finansierade aktiviteter.

I mån av resurser kan nätverket även bevilja medel för andra nätverksaktiviteter, t.ex. för anordnande av workshops och seminarier med teman som överensstämmer med nätverkets målsättningar och inkluderar nätverkets medlemmar.

Motiverad ansökan, som i doktoranders fall bör innehålla intyg från handledare, skickas till styrelsen för nätverket med email till:

 

snes@statsvet.uu.se

 

Alternativt till:


SNES

Att. Karin Leijon

Statsvetenskapliga institutionen

Uppsala universitet

Box 514

751 20 Uppsala

Ansökan sker vid två tillfällen årligen: den 15 februari respektive 15 september.

Eventuella frågor om Europanätverkets bidragsformer besvaras av styrelsens ledamöter på respektive institution.